Om F. Victors Advokatbyrå

Advokaterna i Östersund och Åre

I den allt mer komplexa tillvaro som råder inom såväl affärs- som allmänjuridiken har våra advokater och medarbetare utvecklat fördjupade kunskaper inom olika verksamhetsområden. Beroende på ditt ärendes storlek och karaktär kan därför olika kompetenser och resurser sättas samman för att tillgodose dina behov.

När Frans Victor startade advokatbyrån 1941 var det med föresatsen att bistå alla med juridisk hjälp. Bo Victor fortsatte från början av 1960-talet att bygga upp byråns renommé och är fortfarande verksam som samarbetande advokat.

Nu är vi inne på den tredje generationen och principen är densamma.

För oss är det viktigt att vara en del av det samhälle där vi verkar. Vi gästföreläser på Jämtlands Gymnasiums ekonomiprogram och delar ut stipendium till framstående elever som har specialiserat sig på juridik. Vi bidrar även till föreningsliv och frivilligorganisationer.

Varför anlita en advokat?

I Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed finns bland annat bestämmelser om hur advokatbyrån ska drivas och skötas, om arvoden, om förhållandet till motpart och domstol och om jäv, det vill säga situationer när advokaten kan få svårt att vara oberoende i förhållande till motparten.

En grundsten i de vägledande reglerna och verksamheten är advokatens tystnadsplikt och lojaliteten med sin klient samt att enbart verka för klientens bästa.

Erfarenhet

Alla Victors medarbetare har utvecklat särskilda kunskaper om sitt yrke och de förutsättningar som gäller här i Jämtland. Vi har länge spelat en stor roll i det lokala näringslivet och vi har ett mycket stort nätverk inom alla samhällets nivåer.

Det är något som du kan dra nytta av – kontakta oss när du behöver någon som för din talan och tar tillvara dina intressen.